Koop 104 – Türk Ticaret Kanunu’nun Kooperatiflere Uygulanması

TTK’DAKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KOOPERATİF 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 124. Maddesi kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini ticaret şirketi olarak kabul etmiştir. Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılırken kooperatiflerle ilgili düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kooperatifin ticaret şirketi olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. 6102…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket V – Çıkma, Çıkarılma ve Sona Erme

SORU: Adi şirkette şirketten çıkma veya çıkarılma hangi hallerde ve nasıl gerçekleşir? CEVAP: Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi halinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket IV – Yönetim

SORU: Adi şirketin karar alma mekanizması nasıldır? CEVAP: Adi şirketteki ortakların hepsi, kural olarak eşit yönetim yetkisine sahiptir, yani olağan yönetim işlerini hepsi şirket adına tek başına yapabilirler. Bütün ortakların bir araya gelerek karar almaları gereken hususlara ise ortaklar kararı adı verilir. Adi şirketin olağanüstü işleri, ortaklık kararı ile alınmalıdır. Örneğin şirket sözleşmesinde yapılacak olan…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket III – Kar Zarar Paylaşımı, Temsil

SORU: Adi şirkette kar ve zarar paylaşımı nasıl olur? CEVAP: Türk Borçlar Kanunu’nun 622. maddesi, emredici bir hükümdür. Kural olarak kar ve zarar paylaşılacaktır ve aksine bir hüküm yoksa, bu paylaşım eşit olarak yapılır. Sözleşmede kara ilişkin paylaşım hükmü konulmuş ancak zarar için konulmamış ise; bu durumda kar için belirlenen oran zarar için de geçerlidir…