Koop 106 – Kooperatif Ortaklarının Hakları ve Yükümlülükleri – II

3. KORUYUCU HAKLAR a) Bilgi Alma Hakkı Kooperatiflerde ortakların bilgi alma hakkı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini içeren yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66’ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir…

Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Markanın Tanımı Marka kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret” olarak geçmektedir[1]. Marka “üzerine konulduğu eşyanın ya da hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtma ve ayırt…