Koop 106 – Kooperatif Ortaklarının Hakları ve Yükümlülükleri – II

3. KORUYUCU HAKLAR a) Bilgi Alma Hakkı Kooperatiflerde ortakların bilgi alma hakkı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini içeren yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66’ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir…

Koop 104 – Türk Ticaret Kanunu’nun Kooperatiflere Uygulanması

TTK’DAKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KOOPERATİF 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 124. Maddesi kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini ticaret şirketi olarak kabul etmiştir. Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılırken kooperatiflerle ilgili düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kooperatifin ticaret şirketi olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. 6102…

Koop 103 – Kooperatifin Kuruluşu ve Hukuki Niteliği

Kooperatiflere ilişkin önceki yazılarımızı https://girisimhukuku.co/2019/02/11/kooperatifcilik-ilkeleri/ ve https://girisimhukuku.co/category/ticaret-hukuku/kooperatifler-hukuku/ linklerinden inceleyebilirsiniz 1. KOOPERATİFİN KANUNİ TANIMI 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. Maddesinde kooperatif şöyle tanımlanmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler…

Koop 102 – Kooperatifçilik İlkeleri

Kooperatifler hukukunu daha iyi anlamak için kooperatifçilik ilkelerini tanıyoruz. Bu ilkeler: 1- Gönüllü ve Serbest Giriş İlkesi
2- Demokratik Yönetim İlkesi
3- Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi.
4- Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi
5- Eğitim; Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi
6- Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi
7- Toplumsal Sorumluluk İlkesidir.

Koop 101 – Kooperatif Nedir?

Kooperatif Hukuku yazılarımıza ilk başta kooperatifin tanımı ve amacıyla başlıyoruz. İlerleyen yazılarımızda kooperatifçilik ilkeleri ve Türk Hukuku’nda Kooperatif kavramı ele alınacaktır. KOOPERATİF NEDİR? Kooperatif, bireylerin, tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Kooperatiflerin amaçları doğrultusunda bireylerin ortak ihtiyaçlarını…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket V – Çıkma, Çıkarılma ve Sona Erme

SORU: Adi şirkette şirketten çıkma veya çıkarılma hangi hallerde ve nasıl gerçekleşir? CEVAP: Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi halinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket IV – Yönetim

SORU: Adi şirketin karar alma mekanizması nasıldır? CEVAP: Adi şirketteki ortakların hepsi, kural olarak eşit yönetim yetkisine sahiptir, yani olağan yönetim işlerini hepsi şirket adına tek başına yapabilirler. Bütün ortakların bir araya gelerek karar almaları gereken hususlara ise ortaklar kararı adı verilir. Adi şirketin olağanüstü işleri, ortaklık kararı ile alınmalıdır. Örneğin şirket sözleşmesinde yapılacak olan…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket III – Kar Zarar Paylaşımı, Temsil

SORU: Adi şirkette kar ve zarar paylaşımı nasıl olur? CEVAP: Türk Borçlar Kanunu’nun 622. maddesi, emredici bir hükümdür. Kural olarak kar ve zarar paylaşılacaktır ve aksine bir hüküm yoksa, bu paylaşım eşit olarak yapılır. Sözleşmede kara ilişkin paylaşım hükmü konulmuş ancak zarar için konulmamış ise; bu durumda kar için belirlenen oran zarar için de geçerlidir…

Soru Cevaplarla Adi Şirket II – Hak ve Sorumluluklar

SORU: Adi ortaklıkta ortakların hak ve sorumlulukları nelerdir? Adi şirkete ilişkin genel bilgileri yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda ise ortakların haklarına ve sorumluluklarına değineceğiz. Katılım Payı (Sermaye) Borcu: Adi ortaklığa sermaye olarak para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; Fikrî mülkiyet hakları; Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları;…