Elektronik Delillerin İncelenmesi – Bilişim Suçlarında Delil-VI

Şifre Çözme, Çözümleme ve Veri Kurtarma Dekriptoloji ( Şifre Çözme) İnceleme sırasında şifrelenmiş dosya veya diskler ile karşılaşılması durumunda, özel yazılımlarla şifrelerin kırılması işlemi uygulanır. Steganografi (Gizlenmiş Verilerin Çözümlenmesi) Steganografi tekniği, gizli bir mesajın çeşitli yöntem ve tekniklerle açık bir mesajın içerisine gizlenmesidir. Dolayısıyla, steganografi’nin şifrelemeye göre en büyük avantajı bilgiyi gören bir kimsenin gördüğü…

İmaj Alma – (Bilişim Suçlarında Delil – V)

İmaj Alma Usulü Kriminal inceleme yürütülürken elektronik deliller de toplanmalı, bunun için öncelikle delillerin nerede ve hangi formatta olduğu, nasıl depolandığı tespit edilmelidir. (C:\Users\DocumentsandSettings\GirisimHukuku\Belgelerim\web\ticarethukuku\Eskikanundosyalar\deliller. gibi) Sonrasında, ortamda bulunan elektronik donanımların çalışma biçimleri ve birbirlerine bağlılıkları tespit edilerek buna göre hareket edilir. Örneğin, olay yerinde kapalı konumda bulunan bir bilgisayar varsa kesinlikle açılmamalı; açık bir bilgisayar…

E-delil ve Elde Etme Yöntemleri (Bilişim Suçlarında Delil – IV)

Dijital/Elektronik Delil (e-delil) Bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen bilgi ve verilerdir. Dijital deliller, klasik delillerden farklılık arz eder. Klasik deliller, gözle görülebilen, üzerinde el koyma, muhafaza altına alma kararı verilerek kolayca götürülebilen deliller iken; dijital deliller, bu kadar somut bir yapıya sahip değildir. Elbette ki dijital deliller de bir donanıma…

Bilişim Suçlarında Delil – III Arama ve El Koyma

Arama ve El Koyma Kararı Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle şüphelinin kullanımında ki cihazların tespiti ve elde edilmesi amacıyla CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince genel anlamda arama kararı ile birlikte CMK 134 kapsamında elde edilecek materyallerin incelenmesi mahkemeden talep edilmelidir. Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el…

Koop 106 – Kooperatif Ortaklarının Hakları ve Yükümlülükleri – II

3. KORUYUCU HAKLAR a) Bilgi Alma Hakkı Kooperatiflerde ortakların bilgi alma hakkı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini içeren yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66’ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir…

Koop 104 – Türk Ticaret Kanunu’nun Kooperatiflere Uygulanması

TTK’DAKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KOOPERATİF 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 124. Maddesi kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini ticaret şirketi olarak kabul etmiştir. Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılırken kooperatiflerle ilgili düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kooperatifin ticaret şirketi olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. 6102…

Koop 103 – Kooperatifin Kuruluşu ve Hukuki Niteliği

Kooperatiflere ilişkin önceki yazılarımızı https://girisimhukuku.co/2019/02/11/kooperatifcilik-ilkeleri/ ve https://girisimhukuku.co/category/ticaret-hukuku/kooperatifler-hukuku/ linklerinden inceleyebilirsiniz 1. KOOPERATİFİN KANUNİ TANIMI 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. Maddesinde kooperatif şöyle tanımlanmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler…